Iminineni namaka mukulwisha HIV!

Bushe umuti wa masambililo nicinshi?

Ubucingo bwa mubili wenu bulamicingilila ukufuma ku malwele. Umuti wa bucingo ulasambilisha ubucingo bwa mubili wenu ukucingilila ulwambu nangu ukulwisha ubulwele. Pakupanga umuti wa bucingo, bakafwailisha balesha uyu muti mu bantu. Amasambililo ya muti wa bucingo yesha nokumona ngacakuti iyi miti ilifye bwino (tekuti ilete amafya ku bumi) elyo nokumona ngacakti ubucingo bwa mubili buleyampana neyi miti ya bucingo. Amasambililo ya muti wa bucingo kuti yabomfiwa namukwishiba ngacakuti iyi miti kuti yacingilila nangu ukulwisha ulwambu elyo na malwele. Kulakabilwa amasambililo ayengi pakuti umuti uwayana wingapangwa. 

Bushe ubumi ne nsambu shabalesendamo ulubali fikacingililwa shani?

Ukucinglila ubumi no kucindika insambu shabalesendamo ulubali efyapamulu kuli bonse abalesendamo ulubali mu masambililo ya HIV Vaccine Trials Network (HVTN) elyo na kuli ba Janssen Vaccines & Prevention B.V., icaba lubali lwaba Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Ababomfi bapa cipatala bakapeela ilyashi ilyapwililka kuli bonse abalingile ukusendamo ulubali pamulandu wa miti yamasambililo iyabucingo elyo ne fyakukonka, ubunonshi bengasangamo elyo namasanso bengakwata pamulandu wakusangwa muli aya masambililo, pamo ne nsambu isho bengakwata ilyo basendamo ulubali. Icishinka cakuti, umuntu onse ali umuntungwa ukukana nangu ukusumina ukusangwa muli aya masambililo – ukusala kulifye kuli cila muntu.

Munshita ya aya masambililo, ababomfi bapa cipatala bakalaceceta bonse abalesendamo ulubali pakushininkisha ukuti imiti yabucingo taileleta amafya ayali yonse ku bumi bwa bantu. Ababomfi bapa cipatala kabili bakepusha abalesendamo ulubali pamilandu yamikalile iili yonse iyo balepitamo pamulandu wakusangwa muli aya masambililo, elyo nefyo bengafwilisha ukupwisha nangu ukulandapo pali iyi milandu.

Kwalibako utubungwe tumbi utwaibela utwakwata umulimo wakucingilila insambu no bumi busuma ubwabalesendamo ulubali. Ifipatala ifilebomba uyu mulimo wakufwailisha ifyapalama kuncende yenu fikakwanisha ukumipeela ilyashi nalimbi ilyalondoloka pamulandu wa utu tubungwe ngacakuti mulefwaya ukwishibilapo nafimbi.