Lwešana Le HIV!

Naa nyakišišo ya kenti ke eng?

Mokgwatšhomo wa mašole a mmele o go šireletša kgatlhanong le malwetši. Kenti e ruta mašole a mmele go thibela mohuta o itšeng wa phetelo goba go lwantšhana le bolwetši bjo itšeng. Go tšweletša kenti, banyakišiši ba hloka go e leka mo bathong. Diteko tša kenti ya nyakišišo di leka go bona ge eba dikenti tša nyakišišo di bolokegile (ga di hlole mathata a tša maphelo) le ge eba mokgwatšhomo wa mašole a mmele a twantšhano le malwetši a sepelelana bjang le dikenti tša nyakišišo. Nyakišišo ya kenti gape e ka dirišwa go bona ge eba dikenti di ka thuša go thibela goba go lwantšhana phetelo e itšego goba bolwetši. Go tšea dinyakišišo tša kenti tše ntši go tšweleletša kenti yeo e bolokegilego le go šoma gabotse.

Naa boitekanelo le ditokelo tša bakgathatema di tla šireletšwa bjang?

Go šireletša maphelo le go hlompha ditokelo tša bakgathatema ke tšona dilebelelwa pele tša bohle mo go Kgokaganyo ya Diteko tša Kenti tša HIV (HVTN) le ka go Janssen Vaccines & Prevention B.V., karolo ya Dikhamphani tša Sefamasuthikhale tša Johnson & Johnson. Bašomedi ba kliniki ba tla abela bao e ka bago bakgathatema tshedimošo yeo e tseneletšego ka ga dikenti tša nyakišišo le ditiragalo, dikholego le dikotsi tšeo di ka bago gona tša go kgatha tema, le ditokelo tšeo o ka bago natšo bjale ka mokgathatema. Ee ka nnete, motho o lokologile go ka re ee goba aowa ge eba ba nyaka go ba karolo ya nyakišišo – sephetho seo e lego sa boikgethelo bja gagwe.

Mo nakong ya nyakišišo, bašomedi ba nyakišišo ba tla šetša bakgathatema kgafetša kgafetša go netefatša gore dikenti tša nyakišišo ga di hlole mathata afe goba afe a tša maphelo. Bašomedi ba kliniki gape ba tla botšiša bakgathatema ka ga mathata afe goba afe a tša leago ao ba itemogelago ona ka gobane ba le mo nyakišišong, gomme ba ba thuša go a rarolla goba go itebanya nao.

Gape go na le dihlopha tše ikemetšego tše dingwe gape tšeo di ikamago ka tšhireletšo ya ditokelo le boitekanelo bja bakgathatema. Dikliniki tša nyakišišo tšeo di lego kgauswi nago di tla kgona go fana ka tshedimošo ka botlalo ka ga dihlopha tše ge eba o na le kgahlego.