Boithaopo

Ke batho ba ba kae bao ba tla bego ba le mo nyakišišong ye, le gona ke mang yoo e ka bago karolo ya se?

Nyakišišo e tla ngwadiša basadi bao e ka bago ba 2600 mo Afrika-Borwa, Malawi, Mosambiki, Zambia, le Zimbabwe. Go ba karolo ya nyakišišo ye, basadi ba swanetše go ba bao ba itekanetšego, ba se ba fetelwa ke HIV, gomme ba na le mengwaga ya magareng ga e 18 go ya go ye 35. Basadi ba ba swanetše go ba ba ikemišeditše go hlahlobja mmeleng le go ba le diteko le go fiwa maele ka ga HIV kgafetša kgafetša. Ga a swanela go ba a le mmeleng goba a nyantšha. Go na le dinyakwa tše dingwe tšeo di swanetšego go fihlelelwa gore motho a dumelelwe go ba karolo ya nyakišišo.

Ke eng seo o ka se lebelelago ge o ka tšea sephetho sa go ba moithaopi

Re tla araba dipotšišo dife goba dife tšeo o nago natšo go netefatša gore o kwešiša tšeo di diregago ka go kgatha tema mo nyakišišong ye.

  • O tla ba le ditlhahlobo tša mmele tšeo di akaretšago diteko tša madi. Disampole tša madi di tla dirišwa go: dira diteko tša phetelo ya HIV; go lekola gore naa mokgwatšhomo wa mašole a mmele o amogela bjang dikenti tša nyakišišo, bakeng sa diteko tše kgaoleditšwego tša setšenethiki le diteko tše dingwe tšeo di tla thušago banyakišiši go kwešiša boitekanelo bja mokgathatema le mokgwatšhomo wa mašole a mmele bokaone.
  • Mo nakong ya nyakišišo, o tlo ya kliniking bonnyane makga a le 17 mo mengwageng e 3. Mo go tše 4 tša diketelo tše o tla hlabelwa ditšhwaana tšeo di nago le dikenti tša nyakišišo goba diforaforetši. Ka palomoka, o tla hwetša ditšhwaana tše tshela mo nyakišišong ye.
  • O tla kgopelwa gore o latedišiše gore naa o ikwa bjang mo matšatšing a 3-7 ka morago ga tlhabelo ye nngwe le ye nngwe. Mo nakong ye, wena le mošomedi wa lefelo le tla dula le ikgokagantše go bona gore naa o ikwa bjang.
  • Diketelo tša tšhalo morago di tla akaretša go eletšwa ka HIV le diteko, le go araba dipotšišo tša bašomedi ba kliniki. Diketelo tše di tla ba khutswane kudu go diketelo tšeo go tšona o hwetšwago ditšhwaana.
  • Baeletši ba HIV ba tla go eletša ka ga ditsela tše kaone tša go itšhireletša kgahlanong le phetelo ya HIV mo nakong ya nyakišišo.

Naa nyakišišo e tla dirwa neng le gona kae?

Thutonyakišišo e tla thoma go ngwadiša bakgathatema ka Nofemere 2017 gomme e diragala mafelong a mmalwa mo Afrika-Borwa, Malawi, Mosambiki, Zambia le Zimbabwe.