Imililani Kumenya HIV

Kodi katemera ni chiani?

Chitetezo cha thupi lanu chikutetezani ku matenda. Katemela ilengesa thupi kuteteza kapena kumenyana na matenda yenangu. Kuti mankhwala ya katemela yapangiwe, anthu amaphunziro ofufuza  afunika kuyayesela pa anthu. Maphunziro ofufuza ya katemela yachitika kuona ngati sabwelesa mavuto pathupi ya munthu ndi kuona ngati chitetezo cha thupi chiyanjana ndi katemela wotele. Maphunziro ofufuza yenangu ya katemela yangasewenzesedwe futi kufuna kuziwa ngati katemela ungathandize kuteteza kapena kumenya matenda. Maphunziro yambili amachitika kuti apange katemela yoyenela komanso yamene ili na mphamvu kusewenza.

Kodi umoyo na maufulu ya otengako mbali azachinjiliziwa bwanji?

Kuchinjiliza umoyo na kulemekeza ufulu wa anthu otengako mbali ni cinthu cofunikila kwambili kwa aliyense mu HVTN na ku Janssen Vaccines & Prevention B.V., iyoni gawo ya Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Anchito a pa kiliniki azapasa anthu uthenga pa zosewenzesewa mu maphunziro ofufuza na ndondomeko zake, zangozi zingapezekepo na phindu kwa otengako mbali na maufulu omwe ali nawo. Munthu ali na ufulu kujoina kapena kukana kujoina mu maphunziro ofufuza-Ni ufulu wawo.

Pa nthawi ya maphunziro yofufuza, anchito apa kiliniki azayang’anila otengako mbali kusimikiza kuti katemela wa maphunziro ofufuza siubwelesa mavuto aumoyo alionse. Anchito apa kiliniki azafunsanso otengako mbali pa zamavuto aumoyo alionse omwe angapeze chifukwa chokhala mu maphunziro ofufuza ndipo azapereka thandizo pa vuto iliyonse.

Palinso magulu enangu osewenza paokha omwe ateteza za maufulu ya otengako mbali kuikapo umoyo wawo. Kiliniki ya mudera mwanu izakupasani uthenga wofotokoza za magulu oteteza ufulu ngati mwawafuna.