Ema Kgahlanong Le HIV!

Phuputso Ya Ente Ke Eng?

Tsamaiso ya hao ya masole a mmele e o sireletsa kgahlanong le mafu. Ente e ruta tsamaiso ya masole a mmele ho thibela tshwaetso e itseng kapa ho lwantsha lefu. Ho hlahisa Ente, bafuputsi ba hloka ho e etsa teko bathong. Diphuputso tsa Ente di etsa teko e shebang hore na meento ya phuputso e bolokehile (hore na ha di bake mathata a bophelo) le hore na masole a mmele a batho a arabela Ente ya phuputso. Phuputso ya Ente hape e ka sebedisetswa ho fumana haeba Meento e ka thibela kapa ho lwantsha tshwaetso kapa lefu le tobilweng. Ho nka diphuputso tse ngata tsa Meento ho hlahisa Ente e bolokehileng le ho sebetsa ka katleho.

Bophelo Bo Botle Le Ditokelo Tsa Bankakarolo Di Tla Sireletswa Jwang?

Ho sireletsa bophelo le ho hlompha ditokelo tsa bankakarolo ke dintlha tsa bohlokwa bakeng sa batho bohle ho HIV Vaccine Trials Network (HVTN) le Janssen Vaccines & Prevention B.V., e leng karolo ya Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Basebetsi ba tleliniking ba tla fa bankakarolo ba ka nnang ba ngodiswa tlhahisoleseding e feletseng e mabapi le Meento ya phuputso le mekgwatshebetso, le dikotsi le melemo tsa ho nka karolo, le ditokelo tseo ba nang le tsona jwalo ka bankakarolo. Ke nnete, hore motho o lokolohile ho ka re ee kapa tjhe mabapi le ho kenela phuputso – qeto ena ke ya hae ka ho phethahala.

Nakong ya phuputso, basebetsi ba tleliniking ba tla disa bankakarolo nako le nako ho etsa bonnete ba hore Meento ya phuputso ha e bake mathata a letho a bophelo. Basebetsi ba patlisiso hape batla botsa bankakarolo mabapi le mathata afe kapa afe a setjhabeng ao ba ka nnang ba ba le ona ka lebaka la ho kenela phuputso mme ba tla thusa ho a sekaseka kapa ho a rarolla.

Ho na le dihlopha tse ding tse ikemetseng ho sireletseng ditokelo le boitekanelo ba bankakarolo: Ditleliniki tsa patlisiso tse haufi le wena di tla kgona ho fana ka tlhahisoleseding e eketsehileng ka botebo bo boholwanyane mabapi le dihlopha tsena haeba o na le thahasello.