Mabapi Le Imbokodo

Imbokodo Ke Eng?

Imbokodo ke phuputso e kgolo ya tshebetso ya moriana e etsang teko ya metswako ya Meento eme bedi ya teko tse thibelang HIV. Meento ya phuputso e bitswa Ad26.Mos4.HIV (vaksine ya Ad26) le Clade C gp140 (Ente ya protheine). Ditebello tsa sehlooho tsa phuputso ena di lokela ho fumana:

  • Na meento e ka thibela tshwaetso ya HIV?
  • Na meento e, e  bolokehile ho ka e fa batho?
  • Na tsamaiso ya masole a mmele wa batho e ka arabela meento ya phuputso?

Meento e etswang teko phuputsong ena e ke ke ya baka tshwaetso ya HIV kapa AIDS. Ha ya a etswa ka HIV e phelang, HIV e bolailweng, dikarolo tse tswang ho HIV, kapa disele tsa motho tse tshwaeditsweng ke HIV. Ke dikhopi tsa tse entsweng ka tsela ya sinthethike (ke batho) tsa dikotwana tsa HIV mme ka hona di ke ke tsa baka tshwaetso ya HIV kapa AIDS. 

Meento ena ya phuputso ke ya teko. Sena se bolela hore re sa ntse re di fuputsa mme re tswela pele ho ithuta hore ho bolokehile hakae ho ka sebediswa bathong le hore na di tla thibela tshwaetso ya HIV.

Meento ena e sebediswa feela bakeng sa patlisiso. Ha di fumanehe ho setjhaba kapa ho fumaneha bakeng sa thekiso. Meento ena e fanwa ke moetsi, Janssen Vaccines & Prevention B.V., karolo ya Janssen Pharmaceutical Companies ya Johnson & Johnson.

Mpolelle Haholo Mabapi Le Imbokodo

Imbokodo ke phuputso e kgolo e reretsweng ho paka hore meento ena e ka sireletsa basadi ba Afrika e ka Borwa ho Sahara kgahlanong le tshwaetso ya HIV. Haeba Imbokodo e ka bontsha hore meento ena e a sebetsa basading ba Afrika e ka Borwa ho Sahara, e ka ba mohato wa bohlokwa tseleng ya ho fumana ente e bolokehileng le e sebetsang ka katleho e tla sireletsa batho ho potoloha lefatshe kgahlanong le HIV.

Phuputso e nngwe e kgolo e bontshitse ka 2009 lekgetlo la pele hore vaksine e ka thibela HIV, leha e le hanyane feela. Phuputso eo e ne e bitswa RV144 mme e entswe Thailand bathong ba fetang 16,000. Diphetho tsena e bile tse thabisang, mme di bontshitse hore ente ena e thibetse diphesente tse 31.2 tsa ditshwaetso tse ntjha tsa HIV. Sena se bolela hore meento ya phuputso e sebedisitsweng phuputsong ya RV144 e kgona ho thibela tshwaetso ya HIV bathong ba ka bang mong ho ba bararo ba fumaneng ente phuputsong. Leha sena se ne se sa lekana hore meento e ka fumana laesense bakeng sa tshebediso, phuputso ena e file borasaense matshwao le tlhahisoleseding tseo ba di hlokang ho hlahisa meento e ntlafetseng. Meento e etswang teko ho Imbokodo ei fapane le ya tekong ya RV144. 

Meento e etswang teko ho Imbokodo, le meento e tshwanang, di entswe teko diphuputsong tse ding tse mmalwa tse nyane. E nngwe ya diphuputso tse nyane e tsejwang ka hore ke Approach, e sebedisang ente e tshwanang haholo e nyane ya Ad26 le ente ya protheine e tshwanang le ya Imbokodo mme e etswa dinaheng tsa US, Rwanda, Uganda, Afrika Borwa, le Thailand. Meento ya Ad26 le protheine e sebedisitsweng ho Imbokodo di fanwa hape ho batho ba 235 diphuputsong tse pedi dinaheng tsa US, Kenya, le Rwanda tse bitswang HVTN 117 (Traverse) le HVTN 118 (Ascent). Traverse le Ascent ke diteko tsa mokgahlelo wa qalong moo bafuputsi ba batlang ho ithuta haeba meento ya Ad26 le Protheine (meento yona e sebediswang ho Imbokodo) di bolokehile ho ka fuwa batho; haeba batho ba kgona ho amohela divaksine tsa phuputso ntle le hore ba ikutlwe ba na le makukuno a maholo; le ka moo tsamaiso ya masole a mmele wa batho e arabelang meento ya phuputso ya Ad26 le Protheine. Diphetho tsa qalong ho tswa ho Traverse, le phuputsong ya Approach tse boletsweng ka hodimo mona, di bontshitse hore meento ena e bolokehile ho ka di fa batho mme di fane ka dikarabelo tse ntle tsa masole a mmele.

Diphuputsong tse entsweng ho fihlela jwale, ha ho a ba le mathata a mahlonoko a bophelo a amanang le meento ena. Leha ho le jwalo, ho dula ho na le kgonahalo ya mathata a esong ho ka a bonwa. Ke ka hona o mong wa merero ya phuputso e leng ho etsa teko ya hore na divaksine di bolokehile ha di fanwa bathong ba eketsehileng. Bophelo ba monkakarolo ka mong bo tla behwa leihlo nakong yohle ya phuputso.

Imbokodo e fapane le diphuputso tse nyane ka hore, ho Imbokodo, bafuputsi jwale ba batla ho ithuta haeba divaksine tsa Ad26 le protheine di ka thibela tshwaetso ya HIV e le ka nnete. 

 

Ke Mang Ya Etsang Phuputso?

Phuputso e etswa ke HVTN, Janssen Vaccines & Prevention B.V., e leng karolo ya Janssen Pharmaceutical Companies ya Johnson & Johnson, le ditleleniki tsohle tsa phuputso tse nkileng karolo. Balekane bana ba sebetsa ka tshebeletsano le HVTN le ba amehang ba setjhabeng ba netefatsa hore patlisiso ena e a amoheleha setjhabeng sa lehae mme e hlompha botjhaba ba batho ka ho fapana sebakeng seo.