Moithaopi

Ke Batho Ba Bakae Ba Tla Kenela Phuputso Ee, Mme Ke Mang Ya Ka E Kenelang??

Phuputso e tla ngodisa basadi ba ka bang 2600 Afrika Borwa, Malawi, Mozambique, Zambia, le Zimbabwe. Ho kenela phuputso ena, basadi ba tlameha hore ba be ba phetse hantle, ba se na HIV, mme ba le dilemo tse dipakeng tsa 18 le 35. Basadi bana ba tlameha ho etswa ditlhahlobo tsa bongaka le ho fuwa dikeletso le diteko tsa nako le nako tsa HIV. Ha ba lokela hore ba be ba imme kapa ba anyesa. Hape ho na le mekgwatlhahlobo e meng e tlamehang ho phethahatswa e le hore motho a tshwanelehe ho ka kenela phuputso ena. 

Seo O Ka Se Lebellang Haeba O Etsa Qeto Ya Ho Ithaopa

Re tla araba dipotso dife kapa dife tseo o nang le tsona ho etsa bonnete ba hore o utlwisisa se amehang mabapi le ho nka karolo phuputsong ena.

  • O tla etswa ditlhahlobo tsa mmele tse tla kenyeletsa diteko tsa madi. Disampole tsa madi di tla sebediswa ho: etsa teko ya tshwaetso ya HIV; ka moo sistimi ya masole a mmele ya hao e arabelang divaksine tsa phuputso; bakeng sa diteko tsa dijini tse lekantsweng le diteko tse ding tse tla thusa bafuputsi ho utlwisisa bophelo ba monkakarolo le masole a mmele ka tsela e ntlafetseng.
  • Nakong ya phuputso, o tla ya tleliniking makgetlo a hakanyetswang ho a 17 nakong ya dilemo tse 3. Ho tse 4 tsa diketelo tsena o tla fumana diente tsa vaksine ya phuputso kapa dikamoriana. Ka kakaretso, o tla fumana diente tse tsheletseng nakong ya phuputso.
  • O tla kotjwa ho sala morao ka moo o ikutlwang ka teng matsatsing a 3-7 a latelang ente ka nngwe. Kamora nako ena, wena le basebetsi ba phuputso le tla kopana ho bona ka moo o ntseng o ikutlwa ka teng.
  • Diketelo tsa tshalomorao di tla kenyeletsa dikeletso tsa maikutlo tsa HIV le diteko, le ho araba dipotso ho tswa ho basebetsi ba tleliniking. Diketelo tsena di tla ba kgutshwane ho feta diketelo tseo o fumanang diente tsa phuputso.
  • Dikeletsong tsa HIV o tla jwetswa mabapi le ditsela tse hlwahlwa ka ho fetisisa tsa ho itshireletsa kgahlanong le tshwaetso ya HIV nakong ya phuputso.

Phuputso Ee E Tla Etsetswa Hokae Le Neng?

Phuputso ena e tla qala ho ngodisa bankakarolo ka Mphalane 2017 mme e etswa ditsing tse 15 Afrika Borwa, Malawi, Mozambique, Zambia, le Zimbabwe.