Ema Kgatlhanong Le HIV!

Thutopatlisiso ya moento ke eng?

Thulaganyo ya mmele wa gago ya go itshireletsa mo malwetseng e go sireletsa mo malwetseng. Moento o ruta thulaganyo ya mmele ya go itshireletsa mo malwetseng go thibela tshwaetso e e rileng kgotsa go lwantsha bolwetse jo bo rileng. Go dira moento, babatlisisi ba tlhoka go o leka mo bathong. Thutopatlisiso ya moento e leka gore a meento ya thutopatlisiso e babalesegile (ga e bake mathata a boitekanelo) le gore a dithulaganyo tsa mebele ya batho tsa go itshireletsa mo malwetseng di tsibogela meento ya thutopatlisiso. Thutopatlisiso ya moento gape e ka dirisiwa go bona gore a meento e thibela kgotsa go lwantsha tshwaetso e e rileng kgotsa bolwetse. Go tlhokega dithutopatlisiso tse dintsi tsa meento go dira moento o o babalesegileng le o o nonofileng.

Boitekanelo le ditshwanelo tsa batsayakarolo di tlaa sirelediwa jang?

Go sireletsa boitekanelo le go tlotla ditshwanelo tsa batsayakarolo ke  dintlhakgolo tse di kwa godimo mo HIV Vaccine Trials Network (HVTN) le kwa Janssen Vaccines & Prevention B.V., karolo ya Janssen Pharmaceutical Companies ya Johnson & Johnson. Badiredi ba tleliniki ba tlaa fa batho ba e ka nnang batsayakarolo tshedimosetso e e akaretsang sengwe le sengwe ka ga meento le ditsamaiso tsa thutopatlisiso, mesola e e ka nnang teng le dikotsi tsa go tsaya karolo, le ditshwanelo tse ba tlaa nnang le tsone jaaka batsayakarolo. Mme gone, motho o gololesegile go dumela kgotsa go gana go tsenela thutopatlisiso – tshwetso  e tswa gotlhelele mo go bona.

 Ka nako ya thutopatlisiso, badiredi ba tleliniki, ba tlaa baya batsayakarolo leitlho ka gale go netefatsa gore meento ya thutopatlisiso ga e bake mathata a boitekanelo. Badiredi ba tleliniki gape ba tlaa botsa batsayakarolo ka mathata a loago a ba ka tswang ba a itemogela ka go nna mo thutopatlisisong, e bile ba tlaa thusa go a rarabolola kgotsa go buisana ka ona.

 Go na le ditlhopha tse dingwe tse di ikemetseng tse di tsayang karolo mo go sireletseng ditshwanelo tsa batsayakarolo le boitekanelo. Ditleliniki tsa patlisiso tse di gaufi le wena di tlaa kgona go go fa tshedimosetso go ya pele ka botlalo ka ditlhopha tse fa o na le kgatlhego.