Ka Ga Imbokodo

Imbokodo Ke Eng?

Imbokodo ke thutopatlisiso e kgolo ya nonofo e e lekang kopanyo ya meento e mebedi ya tekeletso go thibela HIV. Meento ya thutopatlisiso e bidiwa Ad26.Mos4.HIV (moento wa Ad26) le Clade C gp140 (moento wa poroteine). Maikaelelo a magolo a thutopatlisiso e ke go itse gore:

  • A meento e ka thibela tshwaetso ya HIV?
  • A meento e babalesegile go e fa batho?
  • A dithulaganyo tsa mebele ya batho tsa go itshireletsa mo malwetseng di tsibogela meento ya thutopatlisiso?

Meento e e lekiwang mo thutopatlisisong e E KA SE bake tshwaetso ya HIV kgotsa AIDS. Ga e a dirwa ka HIV e e tshelang, HIV e e bolailweng, dikarolo tse di tserweng mo HIV, kgotsa ka disele tsa batho tse di tshwaeditsweng ke HIV. E dirilwe ka dikhopi tsa maitirelo (tse di itiretsweng ke batho) tsa manathwana a HIV, ka jalo e ka se bake tshwaetso ya HIV kgotsa AIDS. 

Meento e ya thutopatlisiso ke ya tekeletso. Se se raya gore re santse re e batlisisa le go tswelela re ithuta gore e babalesegile go le kana kang go dirisiwa mo bathong le gore a e tlaa thibela tshwaetso ya HIV.

Meento e e dirisiwa fela mo patlisisong. Ga e fiwe setšhaba kgotsa go rekisiwa. Meento e e tlamelwa ke badiri ba yone, Janssen Vaccines & Prevention B.V., karolo ya Janssen Pharmaceutical Companies ya Johnson & Johnson.

Mpolelele Go Ya Pele Ka Ga Imbokodo

Imbokodo ke thutopatlisiso e kgolo e boikaelelo jwa yone e leng go supa gore meento e ka sireletsa basadi ba ba mo Aforika e e mo borwa jwa Sahara mo tshwaetsong ya HIV. Fa Imbokodo e ka bontsha gore meento e e a dira mo basading ba ba mo Aforika e e mo borwa jwa Sahara, e tlaa nna kgato ya botlhokwa thata mo go boneng moento o o babalesegileng le o o nonofileng o o tlaa sireletsang batho mo lefatsheng lotlhe mo HIV. 

Thutopatlisiso e nngwe e kgolo, e e dirilweng ka 2009, e ne ya bontsha e le la ntlha gore moento o ka thibela HIV, le fa e le ka selekanyo se sennye fela. Thutopatlisiso eo e ne e bidiwa RV144 mme e dirilwe kwa Thailand ka batho ba ba fetang 16,000. Dipholo tsa yone di ne di kgatlhisa, mme di ne tsa bontsha gore moento o thibetse diperesente tse 31.2% tsa ditshwaetso tse dišwa tsa HIV. Se se raya gore meento ya thutopatlisiso e e dirisitsweng mo RV144 e ne ya kgona go thibela tshwaetso ya HIV mo go mo e ka nnang motho a le mongwe mo go ba le bararo ba ba filweng moento mo thutopatlisisong. Le fa se se ne se sa lekana go dira gore meento e ntshediwe laesense gore e dirisiwe ke batho botlhe, thutopatlisiso e file baitseanape matshwao le tshedimosetso e ba neng ba e tlhoka go dira meento e e botoka. Meento e e lekiwang mo Imbokodo e farologane le e e mo tekeletsong ya RV144.

Meento e e dirisiwang mo Imbokodo, le meento e e tshwanang, e lekilwe mo dithutopatlisisong tse dingwe di le mmalwa tse di potlana. Nngwe ya dithutopatlisiso tse di potlana tse e itsege e le Approach, e e dirisang moento o o tshwanang thata wa Ad26 le moento wa poroteine o o tshwanang le wa Imbokodo mme e tsamaisiwa kwa US, Rwanda, Uganda, Aforikaborwa, le Thailand. Meento ya Ad26 le ya poroteine e e dirisiwang mo Imbokodo gape e fiwa batho ba le 235 mo dithutopatlisisong tse pedi kwa US, Kenya, le Rwanda e e bidiwang HVTN 117 (Traverse) le HVTN 118 (Ascent). Traverse le Ascent ke ditekeletso tsa karolo ya ntlha e mo go yone babatlisisi ba batlang go ithuta gore a meento ya Ad26 le ya poroteine (meento e e tshwanang le e e dirisiwang mo Imbokodo) e babalesegile go fiwa batho; gore a batho ba kgona go dirisa meento ya thutopatlisiso ntle le go kokonelwa thata; le ka fa dithulaganyo tsa mebele ya batho tsa go itshireletsa mo malwetseng di tsibogelang ka teng meento ya Ad26 le ya poroteine ya thutopatlisiso. Dipholo tsa pele tsa Traverse, le tsa thutopatlisiso ya Approach e e umakilweng fa godimo, di bontshitse gore meento e e babalesegile go fiwa batho mme e file ditsibogo tse di molemo tsa masole a mmele. 

Mo dithutopatlisisong tse di dirilweng go tla go fitlha jaanong, ga go a nna le mathata a a masisi a boitekanelo a a amanang le meento e. Le fa go le jalo, ka gale go na le kgonagalo ya mathata a a iseng a bonwe ga jaana. Ke sone se bongwe jwa maikaelelo a thutopatlisiso e e leng go leka gore a meento e babalesegile fa e fiwa batho ba ba oketsegileng. Boitekanelo jwa motsayakarolo mongwe le mongwe bo tlaa bewa leitlho thata mo thutopatlisisong yotlhe.

Imbokodo e farologana le dithutopatlisiso tse dipotlana ka gore, mo Imbokodo, babatlisisi jaanong ba batla go ithuta gore a meento ya Ad26 le ya poroteine tota e ka thibela tshwaetso ya HIV. 

Ke Mang Yo O Tsamaisang Thutopatlisiso?

Thutopatlisiso e tsamaisiwa ke HVTN, Janssen Vaccines & Prevention B.V., karolo ya Janssen Pharmaceutical Companies ya Johnson & Johnson, le ditleliniki tsotlhe tse di tsayang karolo. Balekane ba ba dirisana mmogo le bannaleseabe ba setšhaba go netefatsa gore patlisiso e e a amogelesega mo setšhabeng le gore e tlotla ditso tsa lefelo.