Ithaope

Ke Batho Ba Le Kae Ba Ba Tlaa Nnang Mo Thutopatlisisong E Mme Ke Bomang Ba Ba Ka E Tsenelang?

Thutopatlisiso e tlaa kwadisa basadi ba ka nna 2600 mo Aforikaborwa, Malawi, Mozambique, Zambia, le Zimbabwe. Go tsenela thutopatlisiso e, basadi ba tshwanetse gore ba bo ba itekanetse, ba se na HIV, mme ba na le dingwaga tse di magareng ga 18 le 35. Basadi ba ba tshwanetse gore ba bo ba ikemiseditse go dirwa ditlhatlhobo tsa kalafi le kgakololo le diteko tsa ka gale tsa HIV. A ka se nne moimana kgotsa go anyisa ka lebele. Gape go na le ditshwanelego tse dingwe tse di tshwanetseng go fitlhelelwa gore motho a tshwanelege go tsenela thutopatlisiso.

Se o ka se lebelelang fa o tsaya tshwetso ya go ithaopa

Re tlaa araba dipotso dingwe le dingwe tse o nang le tsone go netefatsa gore o tlhaloganya se se amegang fa o tsaya karolo mo thutopatlisisong e.

  • O tlaa nna le ditlhatlhobo tsa mmele tse di akaretsang diteko tsa madi. Disampole tsa madi di tlaa dirisiwa go: dira teko ya tshwaetso ya HIV; go tlhola ka fa thulaganyo ya mmele wa gago ya go itshireletsa mo malwetseng e tsibogelang ka teng meento ya thutopatlisiso; mo ditekong tse di lekanyeditsweng tsa lefutso le diteko tse dingwe tse di tlaa thusang babatlisisi go tlhaloganya boitekanelo jwa motsayakarolo le thulaganyo ya mmele wa gagwe ya go itshireletsa mo malwetseng botoka.
  • Fa thutopatlisiso e ntse e tsweletse, o tlaa ya kwa tleliniking mo e ka nnang makgetlho a le 17 mo dingwageng tse 3. Kwa go a le 4 a maeto a o tlaa fiwa ditlhabo tsa meento ya thutopatlisiso kgotsa di-placebo. O tlaa amogela palogotlhe ya ditlhabo tse thataro mo thutopatlisisong.
  • O tlaa kopiwa gore o ele tlhoko gore o ikutlwa jang ka malatsi a le 3-7 morago ga tlhabo nngwe le nngwe. Morago ga nako e, wena le badiredi ba lefelo la thutopatlisiso le tlaa golagana go bona gore o ikutlwa jang.
  • Maeto a tatediso a tlaa akaretsa kgakololo ka HIV le diteko, le go araba dipotso go tswa go badiredi ba thutopatlisiso. Maeto a a tlaa nna makhutshwane go feta maeto a o amogelang ditlhabo tsa thutopatlisiso kwa go one.
  • Kgakololo ya HIV e tlaa go bolelela ka ditsela tse di gaisang tsa go itshireletsa mo tshwaetsong ya HIV mo thutopatlisisong.

Thutopatlisiso e tlaa dirwa leng le gone kae?

Thutopatlisiso e tlaa simolola go kwadisa batsayakarolo ka Ngwanaitseele 2017 mme e tsamaisiwa mo mafelong a le mantsi mo Aforikaborwa, Malawi, Mozambique, Zambia, le Zimbabwe.