Melana Ne-Hiv!

Luyini Ucwaningo Lomuthi Wokugoma?

Amasosha akho omzimba akuvikela ezifweni. Umuthi wokugoma ufundisa amasosha omzimba ukuthi anqande igciwane noma alwe nesifo esithile. Ukuze bathole umuthi wokugoma, abacwaningi kudingeka bawuhlole kubantu. Ucwaningo lomuthi wokugoma luhlola ukuthi ingabe imithi yokugoma yocwaningo iphephile yini (ayizidali izinkinga zempilo) nokuthi ingabe amasosha omzimba abantu ayasabela emithini yokugoma. Ucwaningo lomuthi wokugoma wocwaningo lungasetshenziselwa nokuthola ukuthi ingabe imithi yokugoma ingalinqanda noma ilwe negciwane noma nesifo esithile. Kuthatha ucwaningo oluningi lomuthi wokugoma ukukhiqiza umuthi wokugoma ophephile futhi osebenzayo.

IMPILO NAMALUNGELO ABABAMBIQHAZA KUZOVIKELWA KANJANI?

Ukuvikela impilo nokuhlonipha amalungelo ababambiqhaza kuseqhulwini kuwo wonke umuntu ku-HIV Vaccine Trials Network (i-HVTN) ne-Janssen Vaccines & Prevention B.V., eyingxenye ye-Janssen Pharmaceutical Companies yakwa-Johnson & Johnson. Izisebenzi zasemtholampilo ziyonika abantu abangase babe ababambiqhaza ulwazi olubanzi ngemithi yokugoma nezinqubo zocwaningo, izinzuzo nezingcuphe ezingaba khona zokubamba iqhaza, kanye namalungelo abayoba nawo njengababambiqhaza. Kodwa-ke, umuntu unenkululeko yokuvuma noma yokwenqaba ukujoyina ucwaningo – isinqumo esakhe ngokuphelele.

Ngesikhathi socwaningo, izisebenzi zasemtholampilo zizonakekela ababambiqhaza njalo ukuze ziqiniseke ukuthi imithi yokugoma yocwaningo ayidali izinkinga ezithile zempilo. Izisebenzi zasemtholampilo zizobuza ababambiqhaza nanganoma yiziphi izinkinga zezenhlalo okungenzeka babenazo ngenxa yokuba socwaningweni, futhi ziyosiza ekuzixazululeni noma ekuzisingatheni.

Kukhona namanye amaqembu azimele athintekayo ekuvikelweni kwamalungelo nenhlalakahle yababambiqhaza. Imitholampilo yocwaningo eseduze nawe iyokwazi ukunikeza ulwazi oluthe xaxa olunemininingwane mayelana nala maqembu uma ufisa ukwazi.